Klimatilpasning og stormflodssikring

I disse år er der stort behov for at tilpasse os konsekvenserne af klimaforandringerne. Det kræver, at vi i endnu større omfang har en tværfaglig tilgang, hvor flere forskellige fagområder inden for vand spiller sammen med discipliner inden for eksempelvis transport, energi, kritisk infrastruktur, miljø og byudvikling.

Kontakt

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Global Service Line Leader, Climate Adaptation and Flood Risk Management
T: +45 5161 6277
Jens Christian Riise

Jens Christian Riise

Market Manager
T: +45 5161 2663
Marianne Skov

Marianne Skov

Flood Risk Specialist
T: +45 5161 3527
Henrik Sønderup

Henrik Sønderup

Chefkonsulent
Thomas Kruse

Thomas Kruse

T: +45 51615959

Rambøll tilbyder en lang række ydelser inden for klimatilpasning og stormflodssikring i forhold til både planlægning, projektering og implementering. Vi rådgiver både den offentlige og private sektor på lokalt, regionalt og nationalt plan, og vi hjælper med at identificere udfordringerne, vurdere det økonomiske omfang af de nødvendige tiltag og identificere de rette løsninger.

Integrerede ydelser

Den globale opvarmning medfører stigende havspejl og øgede ekstremer i nedbørmønstre hvilket medfører en øget risiko for oversvømmelse. Når intensiteten og hyppigheden af ekstreme vejfænomener tiltager, forsøges risikoen for oversvømmelse fra kyst, vandløb samt overfyldte kloak- og afløbssystemer.

Rambølls eksperter inden for stormflods- og skybrudssikring samt tværgående klimatilpasning sørger for integrerede ydelser af høj kvalitet i alle faser af projektet – fra de indledende undersøgelser og vurdering af valgmuligheder og design til økonomiske konstruktionsløsninger, myndighedsgodkendelser og løbende evaluering og tilsyn efter færdiggørelsen.

Vores ydelser inden for klimatilpasning og stormflodssikring omfatter

  • Værdi- og sårbarhedskortlægninger
  • Strategiske masterplaner og investeringsplaner
  • Hydrologiske undersøgelser og vurderinger
  • 1D, 1D/2D og 2D hydraulisk modellering 
  • Risikovurderinger og risikostyringsplaner
  • Cost-effectiveness og  ’cost-benefit’-analyser  (CBA)
  • Blå-grøn infrastruktur som traditionelle LAR løsninger og naturbaseret stormflodssikring mv.
  • Projekteringsrådgivning, tilsyn og myndighedsgodkendelse

Vores kunder omfatter blandt andet regioner, kommuner, forsyningsselskaber, offentlige og private bygherrer, private grundejerforeninger og lodsejere, ejendomsadministratorer og forsikringsselskaber. Desuden rådgiver vi tværnationale organisationer som EU og Nordisk Ministerråd, statslige miljøagenturer samt internationale udviklings- og finansieringsinstitutioner EBRD, EIB, ADB og Danida.

Relaterede projekter

Bishan-Ang Mo Kio Park

Bishan-Ang Mo Kio Park er en af Singapores største og mest populære parker. Rambøll har redesignet hele parken og i den forbindelse omdannet en betonkanal til en naturlig vandgennemstrømning, der på fornemmeste vis integrerer vandet i parken og dermed øger områdets rekreative værdi.

Nørrebrosjælen - visionært byrums- og klimatilpasningsprojekt. Visualisering: SLA

Nørrebrosjælen - visionært byrums- og klimatilpasningsprojekt

Sammen med blandt andre tegnestuen SLA skal Rambøll føre et visionært byrums- og klimatilpasningsprojekt ud i livet på Nørrebro i København. Projektet skal både aflede regnvand ved skybrud, rense det vand, der løber i Peblingesøen og skabe nye, attraktive byrum, hvor der bliver bedre mulighed for at opholde og udfolde sig.

Ved at åbne en lang strækning af et eksisterende vandløb og bruge de tilbageværende rør til regnvandskloakering kan den fynske by Tommerup gardere sig bedre mod oversvømmelse og øge vandets rekreative værdi

Merværdi gennem økosystembaseret klimatilpasning i Assens Kommune

I forbindelse med udarbejdelsen af en klimasikringsplan for landsbyen Tommerup i Assens Kommune, har Rambøll gennemført analyser af økosystemtjenester og PLASK beregninger, for at skabe overblik over de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af tiltagene i klimasikringsplanen.

Illustration af stormflodssikring i København

Konkretisering af skybrudsplan for København

Rambøll har bistået Københavns og Frederiksberg Kommuner med konkretiseringen af deres skybrudsplaner. Rambøll har bl.a. lavet omfattende hydrauliske beregninger af oversvømmelser, idéskitser af såvel terrænbaserede som traditionelle løsninger og samfundsøkonomiske beregninger.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918