Miljøvurdering

Rambøll har mange års erfaring med at gennemføre VVM-processer indenfor en bred vifte af projekttyper f.eks. industrivirksomheder, infrastrukturanlæg som veje, havne og lufthavne, råstofindvinding samt offshoreanlæg inden for olie- og gasindustrien.

Kontakt

Sesse Bang

Chefkonsulent
T: +45 5161 8678

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Danmark
T: +45 51618569

Identificere de miljømæssige påvirkninger

Formålet med en VVM-proces er at identificere de miljømæssige påvirkninger af et projekt, før der tages endelig stilling til projektet, herunder:

 • Forudsige og vurdere miljøpåvirkninger på et tidligt tidspunkt i planlægning og design af et projekt
 • Finde måder at reducere skadelige miljøpåvirkninger på
 • Tilpasse projektet, så det passer bedst muligt til det omgivende miljø
 • Præsentere vurderinger og muligheder over for både myndigheder og offentlighed
Rambøll har mange års erfaring med at gennemføre VVM-processer inden for en bred vifte af projekttyper f.eks. industrivirksomheder, infrastrukturanlæg som veje, havne og lufthavne, råstofindvinding samt offshore-anlæg inden for olie- og gasindustrien.

Rambøll bistår både lokale, nationale og internationale kunder, herunder private virksomheder, myndigheder og internationale donorer.

VVM-processen afdækker miljøpåvirkninger i bred forstand

En VVM tilvejebringer information om projektets miljøpåvirkninger i bred forstand. VVM processen omfatter følgende trin:

 1. De væsentligste alternative projektudformninger, som er blevet undersøgt i løbet af processen, samt konsekvenserne af ikke at gennemføre projektet bliver beskrevet og vurderet
 2. Projektets faser beskrives detaljeret, det vil sige anlæg, drift og nedlukning. Kilder til miljøpåvirkninger listes og typerne af miljøpåvirkning bliver beskrevet, for eksempel luftforurening, støj, hydrologi, ressourceforbrug og vand samt klimapåvirkninger fra eksempelvis energiforbrug
 3. Alle miljøaspekter, som kan blive påvirket af projektet beskrives, som f.eks. flora, fauna, luft, jord, vand, mennesker, landskab og kulturmiljøer samt klima, hvor projektet i sig selv kan have en klimaeffekt, der skal vurderes
 4. Miljøpåvirkninger såvel midlertidige som permanente både lokalt, regionalt og globalt undersøges detaljeret, og hver enkelt miljøpåvirkning vurderes i forhold til en fastlagt baseline, der godt kan være fremskrevet på grund af klimaændringer
 5. På baggrund af miljøvurderingen foreslås afværgeforanstaltninger for projektet. Afværgeforanstaltninger udpeges for såvel anlægs- som for driftsfasen. I mange tilfælde forløber projektdesign og VVM-proces parallelt, og afværgeforanstaltningerne indarbejdes løbende i projektudformningen. Således kan klimatilpasninger også indarbejdes i projektet – eksempelvis konsekvens af vandstandsstigninger
 6. VVM-redegørelsen omfatter et ikke-teknisk resumé, som beskriver projektet og dets påvirkninger af miljøet. Formålet med det ikke-tekniske resumé er at sikre formidling til alle interessenter herunder den brede offentlighed
 7. Endeligt inkluderer VVM-processen en oplistning over mangler i VVM-redegørelsen med henblik på at beskrive eventuelle svagheder og mangler i den gennemførte vurdering og foreslå fremtidige undersøgelser

Myndighedsbehandling og myndighedsprocesser

Rambøll tilbyder ikke kun at udarbejde selve VVM-redegørelsen for et konkret projekt. Vi tilbyder også at være ansvarlig for kontakten til myndighederne og styre projektet gennem hele VVM-processen.

Inddragelse af borgerne

Ramboll har stor erfaring med forberedelse og deltagelse i offentlige møder, hvor lokale borgere, interesseorganisationer og andre interessenter involveres i processen.

I overensstemmelse med Rambølls værdier samt overbevisning om at inddragelse af alle interesserede parter giver det bedste resultat, har Rambøll ligeledes de bedste erfaringer med at håndtere offentlighedens indsigelser og forslag til ændringer af projekterne.

VVM – Tværvidenskabelig og global tilgang

Vi kombinerer vores tværvidenskabelige tilgang med en høj professionel ekspertise og arbejder altid tæt sammen med vores kunder – fra problemafklaring til projektet færdiggøres.

Rambølls store erfaring med VVM-projekter gør os i stand til at gennemføre VVM for store og komplekse projekter, hvor de miljømæssige forhold er dybt forankrede i andre fagområder.

VVM-teamet i Rambøll har stor erfaring med tværfagligt samarbejde med andre fagområder fx. broer og veje, byggeri og anlæg samt afdelinger for energiforsyning, trafik, risikoanalyse og geofysik. Vi kan derfor sætte alle nødvendige faglige discipliner i spil afhængigt af projektets karakter. Samarbejdspartnerne kan være såvel andre enheder i Rambøll som andre virksomheder eller developere. Vi håndterer også overordnede temaer som klimapåvirkninger og klimatilpasning.

Rambølls mangeårige erfaring med internationale projekter har nedbrudt grænserne mellem teams på tværs af lande, og gjort det internationale samarbejde til en naturlig måde at arbejde på. Opgaver i forbindelse med bl.a. Espoo-konventionen er en naturlig del af dette arbejde, når der er tale om projekter med territorialt grænseoverskridende projekter.
Vores GIS-løsninger samt 2D- og 3D-visualiseringer er ideelle til sammenligning og præsentation af alternative løsninger for både myndigheder og offentlighed.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417