Industrimiljø og luftkvalitet

Luftkvalitet og luftforurening udgør nogle af de væsentligste udfordringer for folkesundheden i alverdens byer og på en række arbejdspladser. Rambølls eksperter i industrimiljø og luftkvalitet har den fornødne indsigt og internationale erfaring til at kunne håndtere udfordringer med luftkvalitet i både byer og på industrivirksomheder.

Kontakt

Jakob Kirkeskov

Jakob Kirkeskov

Afdelingsleder
T: +45 5161 8607

Luftkvalitet, energiproduktion og industriel fremstillingsvirksomhed

Der findes mange måder at forbedre luftkvaliteten på. En af dem er at dæmpe den luftforurening, der kommer fra energiproducerende anlæg og industriel fremstillingsvirksomhed. Inden for røgrensning er flere forskellige teknologier med hver deres fordele og ulemper. Nøglen til at mindske sit CO2-fodaftryk er altid at anvende energieffektive løsninger, der også har en kort afskrivningsperiode.

Luftkvalitet og trafik

Ud over de klimamæssige konsekvenser har den stadigt stigende biltrafik store miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser for byens borgere – støjgener og dårlig luftkvalitet forringer både livskvaliteten og sundheden. Siden starten af halvfemserne har vi målrettet indarbejdet miljø og bæredygtige løsninger i trafik- og byudviklingen. Vi rådgiver kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplaner inden for trafik- og miljøområdet, og vi rådgiver myndighederne om udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-redegørelser i forbindelse med planlægningen af store og små infrastruktur- og byudviklingsprojekter.

Infrastruktur- og byudviklingsprojekters indvirkning på miljø og klima

Vores specialister hjælper myndigheder og private bygherrer med at udføre de nødvendige beregninger og evalueringer af forurening fra trafikken med det formål at kortlægge infrastruktur- og byudviklingsprojekters indvirkning på miljø og klima og finde midler til at fremme alternativer til biltrafik og mindske de negative konsekvenser af biltrafik. Med udgangspunkt i f.eks. trafikdata og topografi kan vi kortlægge og beregne udledningen og koncentrationen af såvel CO2 som støj og udstødningsgasser, f.eks. NO og CO, fra alle transportformer.

Vi hjælper også myndighederne med

  • Mobility management, herunder fremme af bæredygtige transportformer (at gå, cykle og benytte offentlig transport) 
  • Bæredygtig byudvikling 
  • Vurdering af erhvervslokalisering 
  • Transportplaner for virksomheder 
  • Planlægning af logistik og godstransport i byerne 
  • Udarbejdelse af Miljøzoner (områder med lav udledning af forureningsgasser)

Læs mere

IE-Direktivet

IE-direktivet (Industrial Emissions Directive) medfører nye udfordringer for myndigheder og virksomheder. Direktivet har til formål at fastlægge en ramme for miljøgodkendelser af de største og mest miljøbelastende virksomheder og husdyrbrug i EU. Læs mere her (PDF)

Projekter

Miljø due diligence for DONG Energy’s olieterminaler

Rambøll har for DONG Energy gennemført EHS DD undersøgelser (Environment, health & safety Due Diligence) som led i salg af 4 olieterminaler. De 4 olieterminaler består af oliekaj/pier, 51 overjordiske tankanlæg samt lukkede overjordiske rørsystemer, der transporterer olien fra skib til og fra tanke. Den samlede lagerkapacitet i tankene er på 1,7 millioner m3 olieprodukter.

VVM og sikkerhedsrapporter for Olieterminaler

Rambøll har bistået Inter Terminals Danmark A/S med VVM redegørelser og sikkerhedsrapporter m.v. for selskabets 4 olieterminaler i Asnæs, Ensted, Stigsnæs og Gulfhavn. VVM’erne og sikkerhedsrapporter belyser konsekvenserne af øget skibsanløb til olieterminalerne samt oplagring af nye olieprodukter i tankene.

Opdateringer af miljø- og arbejdsmiljølovgivning

Rambøll har siden 2006 bistået Velux/BTC Thyregod med årlige opdateringer af oversigter over miljø- og arbejdsmiljølovgivning, som virksomheden skal overholde. De årlige opdateringer af lovgivningen udføres som led i, at BTC Thyregod er ISO 14001 certificeret og dermed skal dokumentere, at virksomheden er opdateret med hensyn til relevant ny lovgivning.

Ressourceperson for Syddjurs Kommunes team for industrimiljø

Rambøll har i 2014-15 stillet to personer til rådighed for Syddjurs Kommunes team for industrimiljø.

Revurdering af Aalborg Portlands miljøgodkendelse

Senest fire år efter vedtagelse af BAT konklusioner for cementindustrien skal Aalborg Portland A/S modtage en revideret miljøgodkendelse med tilpassede vilkår samt overholde de nye BAT vilkår.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417