Affald og ressourcer

Håndtering af affald med omtanke er vigtig for at sikre en effektiv miljøbeskyttelse og udnyttelse af ressourcer.

Rambøll tilbyder rådgivning inden for alle områder af affaldshåndtering. Nedenfor er vist eksempler inden for planlægning, analyse og udredningsopgaver samt anlæg til modtagelse og behandling af affald.

Kontakt

Björn Appelqvist

Björn Appelqvist

Afdelingsleder, affald og genanvendelse
T: +45 51612 026

Dorte Hvid-Jacobsen

Chefkonsulent
T: +45 5161 1354

Helhedsorienterede løsninger

Rambøll har mere end 40 års erfaring som rådgiver inden for affaldshåndtering både i Danmark og på internationalt plan. Vi har i vores løsninger fokus på bæredygtighed – både når vi ser på økonomien, på ressourcerne, på beskyttelse af vores naturværdier og på sociale og kulturelle forhold.Vores ekspertise inden for affaldstyper spænder vidt: fra affald i kommunerne, industriaffald, farligt affald, elektronik, shredderaffald, klinisk risikoaffald, bygge- og anlægsaffald til forurenet jord og slam.

Planlægning

Vores kunder har brugt Rambølls ekspertise på alle niveauer i forhold til planlægning af fremtidig affaldshåndtering. Vi har derfor stor erfaring med følgende planlægningsopgaver:
 • Tilrettelæggelse af konkrete affaldsløsninger i boligområder, ved bygge- og anlægsarbejde og hos virksomheder for at fremme kildesortering af affaldet
 • Rådgivning af kommuner og private bygherrer i forbindelse med håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
 • Affaldsplanlægning for kommuner og affaldsselskaber, blandt andet ved hjælp af værktøjet RamEplan
 • Planlægning og gennemførelse af udbud af affaldshåndtering i kommuner og hos affaldsselskaber
 • Rådgive virksomheder ved implementering af grønne teknologier gennem alle projektets faser
 • Udvikling af masterplaner og strategier 

Analyse og udredning

Rambøll løser en række analyse- og udredningsopgaver. Vi har mange kunder, der efterspørger følgende typer af opgaver: 
 • Benchmarking mellem affaldsløsninger med fokus på miljø, klima (CO2-reduktion), økonomi og service
 • Livscyklusvurderinger ved hjælp af værktøjet EASETECH
 • Analyser og undersøgelser af affaldskvalitet med fokus på upcycling af produkterne
 • Transportsimulation og -optimering, herunder undersøgelse af lokalisering af anlæg
 • Forprojekter, studier og VVM på affaldsprojekter 
 • Organisering af affaldssektoren
 • Undersøgelser af genindvinding af industrielle biprodukter, herunder udvinding af fosfor fra f.eks. spildevandsslam 

Anlæg til affaldshåndtering

Rambøll tilbyder rådgivning i forbindelse med planlægning, projektering, udbud, tilsyn i udførelsesfasen og uddannelse af personale på affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg. Vi har stor ekspertise inden for følgende anlægstyper:  

 • Genbrugsstationer og omlastestationer 
 • Sorteringssystemer og anlæg til kildeopdeling af f.eks. tørre genanvendelige fraktioner 
 • Kompostering og biogasanlæg, herunder forbehandling af bioaffald 
 • Affaldsforbrændingsanlæg 
 • Slamforbrændingsanlæg 
 • Ny-etablering af deponeringsanlæg samt nedlukning af deponeringsanlæg, herunder biocover teknologi

Relaterede ydelser

PCB og andre miljøfremmede stoffer i bygninger

Affaldsforbrænding 

Biocovers

Læs mere

Affaldsløsninger i fremtidens byggeri

Nye krav til håndtering af affald i fremtiden gør det nødvendigt at planlægge effektive affaldsløsninger i starten af nybyggeri. Her kan du læse brochuren: Affaldsløsninger i fremtidens byggeri.


Bæredygtig affaldshåndtering

Affald er ikke bare afffald. Det er en ressource, som er til glæde for både miljø, klima og økonomi.  Du kan læse brochuren Bæredygtig affaldshåndtering her.

Bæredygtig slamhåndtering

Rambøll hjælper med udvikling af fremsynede strategier og teknologier for slamhåndtering. Læs brochuren om bæredygtig slamhåndtering her.

Fremtidssikrede genbrugspladser

En stor del af affaldet repræsenterer værdifulde ressourcer, som vi skal passe på og få tilbage i kredsløbet. Her kan du læse brochuren: Er din genbrugsplads fremtidssikret?

Har du en plan?

Det er nu, strategien skal lægges for at få din affaldsplan færdig inden d. 1. oktober 2014. Rambøll kan sammen med jer bringe jeres kommune på omgangshøjde. Læs brochuren om nye affaldsplaner her.

Rådgivning vedrørende bygge- og anlægsaffald til bygherrer

Brochure: Rådgivning og bistand til bygherrer ved nybyggeri, renovering og nedrivning.


Rådgivning vedrørende bygge- og anlægsaffald til kommuner

Brochure: Rådgivning og bistand til kommuner ved implementering af ny lovgivning.


RamEplan - Værktøj til blandt andet affaldsplanlægning

Brochure: Digitalt værktøj til kommunal sektorplanlægning.


Er din genbrugsstation fremtidssikret?

Skab en helhedsorienteret ressourcestrategi.

Læs mere i vores folder om genbrugsstationer


Relaterede projekter

Affaldsdepot

Miljøøkonomisk undersøgelse af todelt indsamling af bio- og restaffald

Til at danne grundlag for affaldsplanlægningen 2009-2012 har det fælleskommunale affaldsselskab Klintholm I/S ønsket at få en vurdering af de konsekvenser, der knytter sig til henholdsvis en udelt og en todelt indsamling af bio- og restaffald i selskabets kommuner. Økonomi, genbrug og brugerøkonomi er de parametre, der har dannet grundlag for den endelige vurdering.

Bioaffald

Screening af teknologier til behandling af organisk dagrenovation

Rambøll har udført en identifikation og screening af fire relevante teknologier til forbehandling af kildesorteret
separat indsamlet bioaffald, der omfatter madspild og andet organisk affald fra husholdninger.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af Bjergmarkskollegiet i Holbæk

Rambøll har bistået Holbæk Kommune med klassificering og anvisning af affald i forbindelse med nedrivning a Bjergmarkskollegiet.

EU-udbud - indsamling af dagrenovation, papir, batterier og tømning af genbrugsøer

Nyborg Forsyning & Service A/S brugte Rambøll til at gennemføre et udbud af indsamling af dagrenovation, papir, batterier og tømning af genbrugsøer i distrikt 2 i Nyborg Kommune.

Design af affaldssystem til Tasillaq med kildesortering og genanvendelse

Rambøll har bistået Kommuneqarfik Sermersooq med design af affaldssystem til Tasiilaq på den grønlandske østkyst.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417