dcsimg Rådgivning inden for miljø og sundhed - Rambøll i Danmark
    
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljø & Sundhed

Øget urbanisering og stigende velstand vil i de kommende år øge presset på jordens ressourcer og vandkredsløbet. En forudsætning for denne samfundsudvikling er, at alle ressourcer fra råmaterialer til energi, luft, jord og vand forvaltes bæredygtigt.

 
 

Danmark er et af de lande, som har opnået de største fremskridt i beskyttelse af vores miljø og forvaltning af vores ressourcer samtidig med en økonomisk fremgang. Rambøll har været med hele vejen, og vi er stolte over vores bidrag til at sikre et bedre miljø og et effektivt vand og ressourcekredsløb.

Miljørådgivning med tværfaglig ekspertise

Bæredygtig udvikling handler om at planlægge samfundsudviklingen, så muligheden for at leve et sikkert, sundt og godt liv sikres uden at ødelægge mulighederne for, at kommende generationer kan gøre det samme. I et tæt samarbejde med vores kunder og i relevante multidisciplinære teams kombinerer vi avancerede modelleringsteknikker med lovgivningsmæssig ekspertise og kommerciel erfaring og arbejder med beskyttelse og forbedring af miljøet omkring os.

Undersøgelser og miljøvurderinger

Menneskers aktivitet sætter sine spor i miljøet. Vækst fører til anlægsinvesteringer, som lægger beslag på råstoffer, og påvirker det omgivende miljø. Men sådanne påvirkninger kan kompenseres eller minimeres. Det bidrager vi med ved blandt andet at benytte vores tekniske, biologiske og samfundsvidenskabelige indsigt til at udarbejde miljø- og sociale vurderinger og samfundsøkonomiske analyser med henblik på at fastlægge de bedste bæredygtige løsninger. 

I Danmark har vi et efterslæb med at få ryddet op efter fortidens synder. Mere end 10.000 kortlagte forurenede grunde venter på en privat eller offentlig oprensning. I Rambøll bidrager vi med vores indsigt i prioritering, kortlægning og oprensning, så grundvand beskyttes, og arealer kan anvendes uden risiko.

Natur, vand og andre ressourcer

Rent vand er en vigtig ressource, og kvaliteten har stor betydning for vores sundhed og naturens trivsel. EU-direktiver og nationale visioner sætter nye mål for forbedringer af vores vandmiljø. Rambøll bidrager i indsatsen med vores viden om beskyttelse af grundvand og vandløb samt vandløbs- og vådområderestaurering.

Vores eksperter arbejder med naturens og byens vandkredsløb og udarbejder løsninger for myndigheder og forsyninger, der er fremtidssikrede, kosteffektive i forhold til klimaudfordringen, og som sikrer beskyttelse af samfundets ressourcer.

For at sikre en fremtidig økonomisk bæredygtig vækst er det nødvendigt dels at tænke affald som en genanvendelig ressource samt at udvikle nye teknologier til reduktion af udslip af klimagasser, for eksempel gennem energilagring i undergrunden og udnyttelse af geotermi.

 

Publikationer

 

 

En førende miljørådgiver

Rambøll er blandt Nordeuropas 10 største rådgivningsfirmaer inden for miljø. Vi tilbyder rådgivning og integrerede løsninger med Rambølls andre markedsområder.

Oversigt over miljørelaterede ydelser (PDF, engelsk, 2 MB)

Miljømål og handleplaner

At nå miljømålene kræver tværfaglig planlægning og multidisciplinær tilgang. TRITON er WebGIS-beslutningsstøtteværktøjet, der hjælper med at prioritere den indsats, der skal til for at nå miljømålene.

Læs mere i folderen "Klar til handling"


 

Forside af rapporten
Rapport

Konsekvenser af sænkning af permafrostspejlet i vandressourceoplandet til Ilulissat.
Læs som online publikationKontakt

Thorkild Feldthusen Jensen
Thorkild Feldthusen Jensen
Direktør, Miljø & Sundhed
T+45 5161 8302
Etfj@ramboll.dk
Wwww.ramboll.dk