Kraftværker

I dag er mere end 85 % af verdens energiforbrug dækket af fossile brændsler. Klimaforandringer og ressourceknaphed kræver, at energiselskaber løbende investerer i kraftværksløsninger, der er både bæredygtige og energieffektive.

Kontakt

Mogens Skov

Mogens Skov

Direktør, Rambølls globale kraftværksdivision
T: +45 5161 3390

Anders Nimgaard Schultz

Vicedirektør, Kraftværker
T: +45 5161 3395

Rambøll tilbyder en multidisciplinær tilgang til energiproduktion og -distribution. Vi har mere end 220 eksperter med omfattende erfaring inden for design og implementering, vedligeholdelse og drift, fejlfinding og optimering og levetidsforlængelse af kraftværker.

 

Vi tilbyder rådgivning inden for alle former for kraftværker, med særlig fokus på:

  • Termiske kraftværker (inklusive superkritiske og ultra-superkritiske kedler)
  • Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) anlæg
  • Multibrændsels-, samfyrings- og dedikerede biomassekedler
  • Kraftvarmeværker
  • Avancerede nye teknologier såsom solvarme, geotermi, oxy-forbrænding etc.

Rambølls konsulentbistand omfatter syv unikke serviceområder:

Højeffektive kraftværker

Rambøll har omfattende erfaring med at designe og implementere brændselseffektive gasturbineanlæg såvel som termiske kraftværksanlæg, herunder superkritiske og ultra-superkritiske kedler. Vi tilbyder alle ydelser inden for optimering af brændsler og kraftværker, herunder termodynamisk modellering af kedel- og turbineprocesser, kombineret med dybdegående viden om kraftværks- og systemdesign.
Læs mere om vores energieffektive kraftværksløsninger (på engelsk).

Kraftvarmeværker og brændselseffektivitet

Vi tilbyder alle typer ydelser inden for brændsels- og anlægsoptimering på både nye og ombyggede kraftvarmeværker, herunder design og beregning af turbineprocesser, varmeakkumulatorer og fjernvarmesystemer – fra analyse, planlægning og design til indkøb, implementering, kvalitetssikring og drift.
Læs mere om vores kraftvarme- og brændselsløsninger (på engelsk).

Biokonvertering

I Europa bliver det mere og mere almindeligt at ombygge eksisterende kulfyrede kraftværker til samfyring eller helt konvertere disse til fyring med biomasse samt opføre nye værker, der udelukkende benytter sig af biomasse såsom halm, flis og træpiller. Vi besidder den nødvendige viden til såvel at ombygge eksisterende anlæg som at opføre biomassefyrede kraft- og kraftvarmeværker, herunder hele forløbet fra brændselsmodtagelse og –logistik til levering af elektricitet og varme. Vore specialister har anvendt deres omfattende viden og erfaringer inden for kedelombygninger, biomasseforbrænding, procesmodellering, kulmøllemodificering, brand- og eksplosionsforebyggelse til at hjælpe kunder med ombygning og opførelse af  effektive, miljøvenlige og sikre anlæg.

Læs mere om vores biokonverteringsydelser (på engelsk).

Risiko & sikkerhed

Rambølls risiko- og sikkerhedsanalyser begynder allerede i designfasen, men kan også anvendes i forbindelse med eksisterende kraftværker for at sikre sikker drift og for at følge op på eksisterende sikkerhedsforanstaltninger. Rambøll har indgående kendskab til gældende standarder og har anvendt disse værktøjer på både nye og ombyggede kraftværker.

Læs mere om vores risiko- og sikkerhedsydelser (på engelsk).

 

Opgradering og levetidsforlængelse

Eftermontering af ny teknologi til eksisterende systemer optimerer kraftværkets effektivitet, øger outputtet, forlænger levetiden, giver mulighed for mere fleksibel brug af brændsel eller mindsker udledning af skadelige stoffer. I denne type projekter rådgiver vi typisk kunder fra de indledende studier, gennem design til implementering, idriftsættelse og overtagelse.

Læs mere om vores opgraderingsydelser (på engelsk).

O&M

Rambøll er kvalificeret inden for alle de aspekter af drift og vedligeholdelse, der kræves for at opnå høj driftstilgængelighed, optimal produktion, lønsomhed og sikkerhed. Vi udnytter vores mangeårige erfaring fra kraftværksdrift og løbende støtte til samme til at levere drift- og vedligeholdelsesløsninger skræddersyet til vores kunders individuelle drifts- og vedligeholdelsesbehov.

Læs mere om vores O&M-ydelser (på engelsk).

Læs mere om vores Asset Management-ydelser

Due diligence

Kernen i vores due diligence-proces er samspillet mellem kommercielle og tekniske risici. Vores erfarne specialister fra alle grene af ingeniørvidenskaben udgør et integreret rådgivningsteam, der tilbyder vores kunder tekniske og strategiske anbefalinger, markedsanalyser, tredjepartsevalueringer og den nødvendige rådgivning for at optimere deres investeringer.

Læs mere om vores due diligence (på engelsk).

Vibrationsmåling - analyse og kalibrering af maskinbeskyttelse

Vi foretager vibrationsanalyser og har stor erfaring med gennemførelse af disse analyser på roterende maskinanlæg som eksempelvis damp- og gasturbiner og pumpeanlæg. Vores erfaring er opbygget over en lang årrække via arbejde på kraftværker og industrianlæg i Danmark og i udlandet. Vi foretager eftersyn og kalibrering af maskinbeskyttelse for at sikre korrekt funktion af anlæggets proceskritiske sikkerhedssystemer.

Læs mere om vores ydelser inden for vibrationsanalyser- og beskyttelse.

Publikationer

Rambølls rådgivning om kraftværker

Læs om vores ydelser inden for rådgivning til fleksible, effektive og pålidelige kraftværker (engelsk e-publikation, åbner i nyt vindue).

Relaterede projekter

Fra kul til biomasse på Studstrupværket

Studstrupværket ved Aarhus er ved at nå sin maksimale levetid og har undergået en gennemgribende renovering. Rambøll har rådgivet værkets ejer, DONG Energy, i alle projektets faser fra analyse til idriftsættelse. Studstrupværket producerer el til forsyningsnettet og fjernvarme til et stort opland. De to aktive blokke, blok tre og fire, blev sat i drift i 1984 og 1985 og har nu nået den designede levetid på 200.000 timer.

Luftfoto af DuPont produktionsanlæg i Grindsted

Konvertering af kedel til biomasse på DuPont produktionsanlæg

I 2015 påbegyndte Rambøll et projekt vedrørende biokonvertering af DuPonts produktionsanlæg i Grindsted.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918