dcsimg Affaldsforbrænding - Rambøll i Danmark
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaldsforbrænding

I en verden med stigende befolkningstal og forbrug er der et presserende behov for at udnytte vores ressourcer på den bedst mulige måde. Det indebærer at reducere affaldsmængderne, at sikre genanvendelse i høj kvalitet og at bruge restaffaldet til effektiv og ren energiproduktion.

 
KARA NOVEREN WtE Facility
 
 

Rambøll er en internationalt anerkendt rådgiver inden for affaldshåndtering generelt og særligt inden for omsætning af affald til energi. Den position har Rambøll opnået gennem en lang række projekter, hvor vi har været ansvarlige for planlægning, design, indkøb og kontraktstyring af affaldshåndteringsanlæg. Vores ydelser inkluderer hele spektret af teknisk rådgivning / bygherrerådgivning / EPCM-ydelser (Engineering, Procurement and Construction Management), der er nødvendige for at planlægge, styre og gennemføre et projekt, herunder:

Affaldsforbrændingsanlæg på Isle of Man
 • Strategiudvikling for affaldshåndtering
 • Teknologivurderinger (herunder forgasning, pyrolyse osv.)
 • Gennemførlighedsundersøgelser/forberedelse af projektforslag
 • Teknisk vurdering af projekter og teknologier
 • Vurdering af anlægsplacering
 • Skitseprojektering og layout
 • Risiko- og mulighedsvurdering
 • Projektstrukturering og indkøbsplanlægning
 • Værdianalyse
 • Udarbejdelse af tekniske specifikationer og udbudsmateriale
 • Tilbudsevaluering , forhandlinger og kontraktafvikling
 • Kontraktstyring
 • Tilsyn og gennemsyn under projektering, opførelse og idriftsættelse
 • Byggepladsledelse og sikkerheds- og sundhedskoordinering
Asset management

Vi arbejder med forskellige organisatoriske strukturer (fra offentlige projekter til offentligt-private partnerskaber) for en række kunder: affaldsselskaber (offentlige eller private), regionale/lokale myndigheder, udviklere, statslige myndigheder, banker, internationale finansieringsinstitutter osv.

På anlæg, der allerede er i drift, rådgiver vi om asset management.

Vi rådgiver om alt inden for affaldsforbrænding  og har et globalt videncenter i København og et netværk af kontorer og ressourcer til at servicere vores kunder lokalt i Storbritannien, Schweiz, Sverige, Polen og Singapore.

Waste crane

Affaldsforbrændingsanlæg

Et robust affaldsforbrændingsanlæg er en grundpille i de fleste moderne affaldshåndteringssystemer. Et affaldsforbrændingsanlæg kan producere energi til en række formål: elektricitet, fjernvarme, damp til industrielle processer, havvandsafsaltning eller fjernkøling. Ved at omdanne affald til energi kan restaffald – dvs. affald, der ikke kan genbruges på en økonomisk eller miljømæssigt gavnlig måde – blive en vigtig ressource til gavn for mennesker, virksomheder, lande og miljøet.

Et affaldsforbrændingsanlæg kan derfor være en værdifuld lokal kilde til sikker, stabil og klimavenlig energi. Det kan erstatte fossile brændstoffer, bidrage til national selvforsyning med energi og i mange tilfælde helt eliminere behovet for affaldsdeponering.

Verdensklasses rådgivning om affaldsforbrænding

Rambøll er generelt anerkendt som verdens førende virksomhed inden for teknisk rådgivning om affaldsforbrænding.

I Rambøll har vi arbejdet på affaldsforbrændingsprojekter i 45 lande  og leveret rådgivningsydelser til 145 nye og allerede eksisterende affaldsforbrændingsanlæg, med en samlet kapacitet på mere end 10 millioner tons om året.

Vi har 60 dedikerede projektledere og specialister med dybdegående viden om processer, teknologier, leverandører og drift af affaldsforbrændingsanlæg. Derudover har vi 1.500 medarbejdere, der kan tilbyde rådgivning i aspekter, der er relateret til affaldsforbrændingsprojekter såsom stærkstrømsteknik, bygningsarbejde, affalds- og energiplanlægning, fjernevarme og -køling, havvandsafsaltning, VVM og myndighedsbehandling.

Det er vores viden om og erfaring med at planlægge, indkøbe og lede gennemførslen af affaldsforbrændingsprojekter, i samspil med vores detaljerede tekniske viden om maskinel og elektrisk udstyr, der udgør grundlaget for vores stærke position på markedet.

Vi hjælper vores kunder gennem alle projektets faser – fra idé til drift – og kombinationen af vores erfaring og ekspertise betyder, at vi kan levere rådgivning i alle faser af projektet uden en indledende indlæringskurve.

Vi assisterer de fremtidige ejere/operatører af anlægget i planlægning, projektering og indkøb af anlægget. Efterfølgende fører vi tilsyn med og styrer gennemførslen af projektet på vegne af vores kunder. Vi kan hjælpe med etableringen af affaldsforbrændingsanlæg under forskellige kontraktstrukturer: På EPC-kontrakter fungerer vi som bygherrerådgiver. På anlæg udbudt i pakker fungerer vi som EPCM-rådgiver (Engineering Contract Procurement Management). I arbejdet med OPP-kontrakter giver vi teknisk bistand og rådgivning i projektledelse til offentlige myndigheder vedr. planlægning, indkøb og gennemførsel af transaktioner. På anlæg, der allerede er i drift, leverer vi rådgivning om asset management skræddersyet til affaldsforbrændingsanlæg. Læs mere om vores ydelser inden for asset management på affaldsforbrændingsanlæg her.

Vi tilbyder også adgang til programmet BIOMA, hvormed det er muligt at bestemme den fossile CO2-udledning baseret på eksisterende målinger. Herudover kan BIOMA benyttes til overvågning af forbrændingsprocessen. Læs mere om BIOMA her (engelsk version).

Anaerob nedbrydning af affald

I kommuner, der har valgt at udsortere organisk affald fra virksomheder eller husstande, vil etableringen af et biogasanlæg normalt være en del af affaldshåndteringen. I de senere år er organisk affald desuden blevet et meget vigtigt råmateriale, der bruges til at øge biogasproduktionen fra både gødning og spildevandsslam. Biogas kan anvendes lokalt til produktion af el og varme, det kan opgraderes og distribueres via naturgasnettet og/eller bruges som brændstof i køretøjer.

I Rambøll har vi mange års erfaring fra vellykkede biogasprojekter baseret på en række forskellige materialer såsom organisk affald, gødning og spildevandsslam. Det betyder, at vores tekniske eksperter har stor erfaring i håndteringen af de særlige udfordringer, der opstår ved brug af organisk affald til produktion af biogas.

Læs mere om vores ydelser inden for biogas her.

Anlæg til forbehandling og materialegenvinding

Lande, lokalsamfund og virksomheder stræber efter at udnytte ressourcer på den bedst mulige måde. Sortering ved kilden og/eller på anlæg for materialegenvinding er midler til at nå dette mål gennem øget genanvendelse. De vigtigste udfordringer er at generere produkter, der virkelig er værdifulde og at være i stand til at håndtere variationer i strømmen af modtagne materialer samt sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.

Mange projekter inkluderer et genvindingsanlæg som en del af en integreret løsning. Hos Rambøll kender vi fra vores projekter de udfordringer, et genvindingsanlæg skal kunne håndtere for at være et stabilt og højtydende anlæg, der leverer produkter af den rette kvalitet. 

World map (click to enlarge)
 

Publikationer

Læs mere her
Forsiden af brochuren Using waste as a resource
Using waste as a resource
Waste as a resource (Online Publication)
Affaldsforbrændingsreferencer
Referencer

 

Referencer

 

Affaldsforbrændings katalog
Affaldsforbrænding i Danmark

Affaldsforbrænding i Danmark
100 år med affaldsforbrænding i Danmark

100 år med affaldsforbrænding i Danmark

Videoer

Se videoen om affaldsforbrændingsanlægget i Uddevalla
Affaldsforbrændingsanlæg i Uddevalla, Sverige

Rambøll var rådgiver på projektet om etableringen af et affaldsforbrændingsanlægg i Uddevalla i Sverige, som blev indviet i januar 2009. Videoen er venligst udlånt af Uddevalla Energi AB. Se videoen her (på svensk)


Relaterede nyheder

Ny teknologi gør forbrændingsanlæg mere effektive
Befugtning af luften ved affaldsforbrænding kan øge energiudbyttet markant – uden at øge CO2-udledningen. Og teknologien har kort tilbagebetalingstid. Læs mere her.

Kontakt

Rambølls globale Affaldsforbrændingsdivision er repræsenteret i Danmark, Storbritannien, Schweiz og Sverige.
Nils Christian Holm
Nils Christian Holm
Direktør, Affaldsforbrænding
T+45 5161 8648
Ench@ramboll.com
Bettina Kamuk
Bettina Kamuk
Markedsdirektør
T+45 5161 8626
Ebkc@ramboll.com
Ole Poulsen
Ole Poulsen
Afdelingsleder
T+45 5161 8438
Eop@ramboll.com
Inger Anette Søndergaard
Inger Anette Søndergaard
Afdelingsleder
M5161 8683
Eias@ramboll.dk