Facilities management (FM)

I Rambøll dækker Facilities Management over rådgivning om styring, organisering og forvaltning af de fysiske rammer for en virksomhed.

Kontakt

Henrik Leksø

Henrik Leksø

Afdelingsleder, Pharma, Bygherrerådgivning & Facilities Management
T: +45 5161 2536
Kristian Buur

Kristian Buur

Chefkonsulent
T: +45 5161 8318

Helhed og sammenhæng

Rambølls FM-rådgivning tager udgangspunkt i den opfattelse, at design, opførelse og drift af bygninger skal ses i en totaløkonomisk og bæredygtig sammenhæng. Alle faser i en bygnings levetid skal ses i denne sammenhæng. Det er særlig vigtigt, at viden om bygningens brug og drift indarbejdes allerede i de indledende design- og opførelsesfaser.

Vores FM-rådgivning fokuserer på alle de faktorer, der påvirker den daglige brug af bygninger, og de aktiviteter, bygningerne skal understøtte, vi sikrer den nødvendige opmærksomhed på alle faser i en bygnings levetid.

Rambøll FM har fokus på at understøtte og effektivisere de primære aktiviteter i din virksomhed ud fra en totaløkonomisk helhedsbetragtning, ved at sikre hensigtsmæssige rammer om disse aktiviteter på både kort og lang sigt.

Denne helhedstilgang bygger på, at FM er en integreret planlægning, gennemførelse og ledelse af din virksomheds ejendomme og serviceforanstaltninger, hvor vi skelner mellem primær produktion eller kernefunktioner (core business), sekundærproduktion eller supportfunktioner og leverance af forskellige FM-ydelser.

Mange fordele for din virksomhed

Rambølls rådgivning i FM er kendetegnet ved, at vi samler mange forskellige kompetencer. Vi integrerer principper fra virksomhedsledelse, arkitektur, adfærdspsykologi og ingeniørvidenskaber. Vi går på tværs af mange discipliner og har adgang til et stort netværk af Rambølls specialister inden for byggeri, jura, IT og ledelse.

Rambøll FM sikrer en systematik, som har effekt for din virksomheds driftsøkonomi, og det er paraplyen over en række discipliner, som omfatter den fysiske og teknologiske støtte til virksomhedens kernefunktion. I denne sammenhæng er FM en strategisk ledelsesdisciplin.

Erfaringerne viser, at der er stor gevinst ved at bruge Facilities Management aktivt. Det synliggør styrker og svagheder i det udførte arbejde, og ofte kan kvaliteten i arbejdet forbedres. Der er altså merværdi at hente for virksomheden, når Facilities Management anvendes målrettet i den daglige ledelse.

Alt andet lige giver højere kvalitet i en bygnings udformning, funktionalitet, materialevalg, miljø og driftsvenlighed også en større oplevelse af  bygningens værdi. I driftsfasen vil der være besparelser at hente på f.eks. et lavt energiforbrug og vedligeholds- og renholdsvenlige materialer, og der vil være et velfungerende indeklima og bedre rumlige oplevelser. Det er denne værdi, Rambølls kunder skal opleve.

Rambølls ydelser

Rambøll FM leverer rådgivningsydelser, der nok så centralt vedrører de fysiske rammer for en virksomhed, dvs. ejendomme, men FM omfatter også virksomhedens serviceforanstaltninger og hjælpemidler. Vores rådgivning og indholdet i FM-ydelserne bliver således en integreret planlægning, gennemførelse og ledelse af en virksomheds faciliteter i hele bygningens levetid. Dette kan uddybes med, at FM omfatter de strategiske, taktiske og operative opgaver. Inden for Facilities Management kan Rambøll tilbyde rådgivning på følgende områder:

  • Strategiske opgaver er af langsigtet karakter og vedrører politikker og strategier for udvikling af ejendomsporteføljen og supportfunktioner i forhold til virksomhedens overordnede strategier og målsætninger samt strukturelle ændringer i omverdenen.
  • Taktiske opgaver omfatter planlægning af konkrete ændringer i ejendomsporteføljen og supportfunktioner, dels med henblik på at tilgodese de langsigtede politikker og strategier, dels med henblik på tilpasning til andre ændringer i virksomheden, eksempelvis konjunkturbetingede.
  • Operationelle opgaver omfatter den daglige drift af ejendomme og supportfunktioner med henblik på bedst mulig opfyldelse af virksomhedens behov og i henhold til aftalte serviceniveauer.


Relaterede projekter

Effektivisering i Slagelse Kommune

Store besparelser for Slagelse Kommune ved reorganisering af rengøring, samlet udbud af vedligehold samt strategisk bygningsanvendelse.

Neroport, Ørestad - Commissioning

Ejendomsselskabet Norrporten ønskede at sikre en veldokumenteret idriftsætning af kontorbygningen Neroport i Ørestad.

DR Byen - IT modeller til drift og vedligehold

Rambøll har udviklet en IT-model for simulering og optimering af forskellige budgetscenarier med henblik på at beskrive udviklingen i bygningernes tilstandsgrad sammenholdt med udviklingen i bygningsdelenes levetider og de økonomiske konsekvenser heraf.

Sorø Kommune - Strategi og udvikling for Ejendomscenter

Rambøll har udarbejdet en handleplan for strategi og udvikling af Ejendomscentret, herunder beskrivelse af virksomhedsmodel, ledelsesplatform og oversigt over de dokumenter og tiltag, der skal til for at beskrive Ejendomscentrets virke på både kort og langt sigt.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Rambøll Olie & Gas
35128417