dcsimg Blågrøn byggemodning skaber merværdi - Rambøll i Danmark
    
|
Byggemodning
18. maj 2017

Blågrøn byggemodning skaber merværdi

På trods af høj grundvandsstand og en overfyldt kanal er det lykkedes at lave en afvandingsplan for et udstykket boligområde i Nordjylland baseret på såkaldte blå-grønne løsninger. Principperne i planen er også relevante for andre områder i Danmark.
 

Af Martin Zoffmann

Gennem de seneste år er byen Aabybro, der ligger nordvest for Aalborg, bare vokset og vokset. Interessen for at flytte til området ser ikke ud til at mindskes de kommende år, og derfor er der et stadigt behov for at udstykke nye byggegrunde. Det gælder blandt andet for området omkring Torngårdsvej i den østlige del af byen, der nu er ved at blive byggemodnet.

Tidligt i processen blev det besluttet, at regnvandet i området primært skal håndteres på terræn gennem 'blågrønne' løsninger som eksempelvis grøfter og kanaler frem for via ledninger under jorden. Formålet er at lade regnvandet være med til at skabe rekreativ værdi i området, således at regnvandshåndteringen ikke kun ses som en omkostning.

”Fra politisk side blev der lagt op til at finde alternative løsninger til den traditionelle separatkloakering, hvor både regn og spildevand ledes bort gennem rør i jorden. Geotekniske undersøgelser viste imidlertid, at det på grund af et højt grundvandsspejl og ugunstige jordforhold ikke var en særlig god idé at nedsive regnvandet lokalt,” fortæller Marie Vad fra Jammerbugt Kommune.

Hun tilføjer, at Jammerbugt Kommune arbejder meget tæt sammen med Jammerbugt Forsyning. Det har gjort det let og smidigt at koordinere implementeringen af regnvandsløsningen, som kommunen står for, med spildevandsafledningen, som forsyningen varetager.

Overfyldt kanal fordrede kreativ tænkning

På baggrund af de politiske ønsker og de lokale forhold udarbejdede Rambøll en dispositionsplan, der dels skal sikre en effektiv afvanding og dels integrere regnvandet som rekreativt element i området – ikke mindst i de grønne områder, der også er ved at blive etableret.

”Udover det høje grundvandsspejl er der tale om et overvejende fladt område, hvor der selv ved ’hverdagsregn’ kan hobe sig ret meget vand op på relativt kort tid. Langs med det udstykkede område ligger der en åben kanal, som det havde været oplagt at udlede regnvandet i. Kanalen er dog allerede fuldt belastet, og vi blev derfor tvunget til at tænke lidt mere kreativt,” siger Ida K. Poulsen, ingeniør i Rambølls afdeling for forsyning og klimatilpasning.

Løsningen blev en tredelt plan, hvor overfladevand fra henholdsvis grunde, veje og fællesarealer føres synligt gennem området via nye grøfter, der følger områdets stier og veje, med udløb i tre åbne forsinkelsesbassiner.

Grundejerne har selv ansvaret for vedligehold

Regnvandssystemet disponeres således, at den enkelte grund kan afvande regnvand fra et angivet punkt på grunden i terrænniveau ved skel. Der er også op til beboerne selv at vedligeholde systemet. Der er derfor nedsat et ejerlaug, som sikrer det løbende vedligehold – og som ny grundejer i området bliver det et krav at indgå i dette ejerlaug.

”Som beboer i et givent område har man en anden fornemmelse end kommunen for, hvad der er behov for lige uden for ens hoveddør,” siger Marie Vad. 

Det ser da heller ikke ud til, at ansvaret for regnvandshåndteringen skræmmer folk fra at flytte til området. Tværtimod er alle 26 grunde enten solgt eller reserveret, og de nye grundejere kan overtage deres grunde den 1. september i år. Mens de opfører deres huse, kan de så følge regnvandet på dets færd gennem området.

Kontakt

Ida Kirstine Poulsen
Ida Kirstine Poulsen
Senior ingeniør
M5161 3921
EIKP@ramboll.dk